"

Tietosuojaseloste

Follow

TIETOSUOJASELOSTE / Pepron Oy

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakastietorekisterin käyttötarkoitus on Pepron Oy:n (jäljenpänä "Pepron") asiakkaiden, mahdollisten tulevien asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden palveleminen. Pepron noudattaa henkilötietojen käsittelyssä hyvää tietojenkäsittelytapaa ja lakisääteisiä velvoitteita.

Rekisterin tietosisältö

Asiakassuhteeseen perustuvat yleiset tiedot kuten nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite tai muut asiakkaan antamat yhteystiedot) sekä asiakkaan antamat muut tiedot. 
Rekisteriin voidaan kerätä Pepronin Internet-sivuston käyttöön ja palveluihin liittyviä lokitietoja, joiden perusteella kehitetään asiakaspalvelua. Näiden tietojen keräämiseen ja analysoimiseen voidaan käyttää kolmansien osapuolien tarjoamia palveluita.

Asiakkaiden ja Pepronin välisiä puheluita voidaan tallentaa asiakastapahtuman varmentamiseksi ja palveluiden laadun kehittämiseksi. Myös muu asiakaskommunikointi, kuten chat-keskustelut, voidaan tallentaa edellä mainituista syistä. 
Asiakkaan tietoja säilytetään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan yhteydenotot eri yhteydenottokanavissa ja asiakkaan niissä antamat tiedot. Pepronin Internet-sivuston käytöstä kertyvät lokitiedostot. Evästeitä ja muita seurantatekniikoita käytetään palveluiden käytön seuraamiseen ja analysoimiseen.

Puhelinyhteydessä, chat-keskustelussa tai muussa asiakaskommunikoinnissa tapahtuvan palvelun varmentaminen ja tallentaminen. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutettaessa EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle noudatetaan siirrossa henkilötietolain säännöksiä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Rekisterissä ei käsitellä tai säilytetä manuaalista aineistoa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot: Rekisteritiedot on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Vain tietoihin oikeutetut ja määritellyt käyttäjät pääsevät käsittelemään ylläpitämiään tietoja. Rekisteristä otetaan säännöllisin väliajoin varmuuskopiot.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on tarkistusoikeus asiakasrekisterissä oleviin henkilökohtaisiin tietoihin henkilötietolain 26 § mukaisesti. Asiakasrekisterissä olevat tiedot toimitetaan ainoastaan kirjallisessa muodossa asiakkaan yhteystietojen perusteella postiosoitteeseen. Asiakastietojen tarkistamista voi pyytää henkilökohtaisesti allekirjoitetulla asiakirjalla tai vastaavasti luotettavasti varmennetulla menetelmällä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevan virheellisen henkilötiedon korjaamista henkilötietolain 26 § mukaisesti. Asiakastietojen korjaamista voi pyytää henkilökohtaisesti allekirjoitetulla asiakirjalla tai vastaavasti luotettavasti varmennetulla menetelmällä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakas voi vaatia henkilötietojensa poistamista asiakasrekisteristä. Asiakastietojen poistamista voi pyytää henkilökohtaisesti allekirjoitetulla asiakirjalla tai vastaavasti luotettavasti varmennetulla menetelmällä.

Rekisterinpitäjä

Pepron Oy

 

Have more questions? Submit a request

Comments